Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Aktualności

Powiatowe Dni Rodziny 30 maja 2019

W dniu 26.05.2019 r. rodziny z powiatu konińskiego świętowały Powiatowe Dni Rodziny a także Gminny Dzień Dziecka w Kramsku. Gminę Sompolno godnie reprezentowała wcześniej zaproszona rodzina , która aktywnie uczestniczyła w turniejach rodzinnych i konkursach sprawnościowych. Za udział w konkursie plastycznym pod tytułem „ A ja wolę swoją mamę” rodzina z Sompolna otrzymała dyplom i rodzinną grę planszową. Dla rodziny wytypowanej przez kierownika i pracowników M-GOPS w Sompolnie gmina ufundowała prezent w postaci sprzętu AGD -RTV. Celem Powiatowych Dni Rodziny jest umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę, rywalizację sportową i rekreacyjną oraz działania edukacyjne. Na scenie umiejętności artystyczne zaprezentowały zespoły dziecięce z placówek Gminy Kramsk. A po dobrej zabawie każdy uczestnik festynu mógł posilić się żurkiem i kiełbaską z grilla.

dowiedz się więcej

...

MAJÓWKA SENIORÓW 22 maja 2019

dowiedz się więcej

...

Wystarczająco dobre małżeństwo 19 marca 2019

,,WYSTARCZAJĄCO  DOBRE  MAŁŻEŃSTWO ’’ to cykl dwóch spotkań, które zorganizował Miejsko- Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Sompolnie w dniu  01.03. 2019r.  i 08.03.2019r. Dobra komunikacja między małżonkami pomaga uniknąć wielu konfliktów, utrzymuje zażyłość, pogłębia uczucia miedzy mężem i żoną.  Kobieta i mężczyzna nawet w najlepszym małżeństwie, różnią się między sobą ,mają inne zainteresowania, marzenia i oczekiwania. Brak komunikacji miedzy małżonkami prowadzi do kryzysu. Małżeństwo wymaga umiejętności ,uczenia się jak być mężem i żoną i jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego. Właśnie z myślą o małżonkach, którzy szukają sposobu na rozwiązywanie problemów w  rodzinie  M-GOPS w Sompolnie zorganizował to spotkanie. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedź na pytania:   Jak rozmawiać ,aby budować trwałe i dobre małżeństwo? Jak wypracować kompromis w związku? Jak radzić sobie w sytuacji kryzysu w małżeństwie? Czy kryzys może być naturalny dla małżeństwa i rodziny? Jak sobie z nim radzić? Jak z kryzysu uczynić trampolinę, która pozwoli nam wzbić się wyżej? W spotkaniu uczestniczyło  7 małżeństw. Przeprowadzone zajęcia spotkały się  z dużym zainteresowaniem wśród małżonków.

Osoby, które zauważają trudności w relacjach małżeńskich i  chciałyby skorzystać z bezpłatnego udziału w spotkaniach „Wystarczająco dobre małżeństwo” zapraszamy do zgłaszania się w siedzibie M-GOPS w Sompolnie lub pod nr tel. 63 2714822.

dowiedz się więcej

...

MAMA 4+ 8 marca 2019

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje,
że z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym,
o specjalnym charakterze, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa do emerytury
w kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Przez dziecko rozumie się – dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1.100,00 zł).

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

 

Jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez Prezesa ZUS albo Prezesa KRUS – po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Do wniosku należy dołączyć:

akty urodzenia dzieci lub orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.

 

Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:

 • pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową;
 • jest uprawniony do emerytury lub renty;
 • posiada gospodarstwo rolne;
 • prowadzi dział specjalny produkcji rolnej;
 • uzyskuje inne dochody.

Okoliczności te mogą zostać potwierdzone również odpowiednimi zaświadczeniami (np. z urzędu skarbowego, urzędu gminy).

Wniosek można złożyć od 1 marca 2019 r. w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Druk wniosku (KRUS GRSU- 1/03/2019) jest dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze-i-wnioski/swiadczenia/  oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Jaka będzie wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100,00 zł, a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci, lub 65 lat przez ojca dzieci. Świadczenie będzie wypłacała jednostka organizacyjna KRUS właściwa we względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy nie przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
 • osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:

 • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

O czym należy informować po otrzymaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiązana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia, przede wszystkim o:

 • nabyciu gospodarstwa rolnego,
 • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym za granicą,
 • wysokości osiąganych z tych tytułów przychodów, w tym za granicą,
 • uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rentowego (w tym z instytucji zagranicznej),
 • tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bliższe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego można uzyskać w zakładce rodzicielskie świadczenie uzupełniające na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303

 

 

Kierownik

PT KRUS w Koninie

mgr Katarzyna Rzepecka -Andrzejak

dowiedz się więcej

...

Wizyta lekarza 7 lutego 2019

Dnia 06. 02. 2019 r. w Punkcie Rehabilitacyjnym mieszczącym się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzone zostały badania lekarskie osób niepełnosprawnych. Badania te wykonała Pani doktor Ewa Ryznar – specjalista rehabilitacji medycznej. Celem było określenie głównych potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sompolno, korzystających z pomocy M-GOPS. Akcja ta odbyła się po raz kolejny w naszym ośrodku. Pierwsze oględziny chorych odbyły się w niedługim czasie po otwarciu placówki – w grudniu 2016 r. W związku z ciągłym rozwojem punktu rehabilitacyjnego, oraz zwiększonym zainteresowaniem w całej gminie koniecznym było powtórzenie tych badań. Te działania pozwolą danej osobie podjąć jak najkorzystniejszy program usprawniania.

 

dowiedz się więcej

...

Spotkanie z prawnikiem – Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Sompolno 18 stycznia 2019

W dniu 14 stycznia 2019 roku w gmachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie, uczestnicy projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Sompolno” spotkali się z prawnikiem.

Beneficjenci mogli skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Spotkania z prawnikiem poświęcone są szeroko pojętym problemom prawnym, nie mają charakteru cyklicznego, gdyż spotkania ustalane są na bieżąco, a ich tematyka jest po części dobierana przez prowadzącego spotkanie, a po części wynika z zapotrzebowania na konkretny temat, jakim interesują się słuchacze.

Tego typu spotkania zawsze wzbudzają duże zainteresowanie uczestników, wiele wątpliwości wykładowca wyjaśnia w grupie, ale z wieloma sprawami – natury bardziej osobistej – uczestnicy mogą zgłaszać się do prawnika indywidualnie w celu uzyskania informacji szczegółowych.

dowiedz się więcej

...

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM 8 stycznia 2019

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych. Realizowane były następujące zadania:

Zatrudniony został asystent rodziny oraz specjaliści do pracy z rodzinami z problemami opiekuńczo wychowawczymi jako wsparcie dla asystenta rodziny (mediator rodzinny, psycholog, socjoteraeuta, specjalista ds. uzależnień i współuzależnień).

Zatrudnione zostały dwie opiekunki do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych.

Zostanie utrzymana trwałość rezultatów projektu w zakresie świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01.2019 do 31.12.2020.

dowiedz się więcej

...

M-GOPS realizuje nowy projekt 17 września 2018

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie po raz kolejny realizuje program z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Pozyskane pieniądze są wsparciem   m. in. dla osób bezrobotnych, które chcą powrócić do aktywności na rynku pracy.

Projekt „Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Sompolno”, który rozpoczął się w sierpniu 2018 roku, skierowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo. Należy zaznaczyć, że mogą wziąć w nim udział także osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Celem głównym jest odbudowywanie i podtrzymywanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego zaistnienia na rynku pracy. Wszelkie działania w ramach projektu mają na celu złagodzenie negatywnych skutków bezrobocia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na które narażone są osoby bezrobotne i niepełnosprawne.

Beneficjenci biorący udział w projekcie przechodzą szkolenia zawodowe oraz szereg spotkań z socjoterapeutą, prawnikiem, doradcą zawodowym, podnosząc w ten sposób kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

Należy także wspomnieć, że uczestnicy mogą skorzystać z Punktu Rehabilitacyjnego, który znajduje się w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  Zabiegi  rehabilitacyjne dostosowane są do indywidualnych potrzeb zainteresowanych.

 

dowiedz się więcej

...

DOBRY START – 300+ 22 czerwca 2018

dowiedz się więcej

...

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 19 czerwca 2018

Klauzula  informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679        z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone
 • Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego                       w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

  Inspektor Danych Osobowych

    e-mail: inspektor@osdidk.pl

dowiedz się więcej

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij