Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Aktualności

Fuzja międzypokoleniowa 10 lipca 2019

Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie mają za zadanie jednoczyć różne grupy społeczne. W ramach tych czynności, dnia 26.06.2019r odbyło się spotkanie beneficjentów Programu Aktywizacji i Integracji (PAI) z Seniorami z Domu Dziennego Pobytu Senior+ w Sompolnie. Akcja miała charakter fuzji międzypokoleniowej,

W ostatnim okresie uczestnicy PAI wykonywali prace porządkowe w Domu Ludowym we Wierzbiu, oraz sprzątali teren przy plaży w miejscowości Lubstów. Prace porządkowe przeprowadzone na tym terenie pozwoliły zorganizować to spotkanie w czystym i schludnym miejscu, gdzie odbyły się wspólne tańce i śpiewy.

dowiedz się więcej

...

Dar dla Domu Dziennego Pobytu SENIOR+

Pan Jan Łuczak – prezes firmy Kon-Wind podarował na rzecz Domu Dziennego Pobytu Senior+ maszynę do szycia, która będzie wykorzystywana w pracowni artystycznej. Elektryczna maszyna do szycia stwarza nowe możliwości tworzenia prac , pozwoli na  rozwój zainteresowań wśród seniorów, a także świetny trening manualny rąk. Bardzo dziękujemy darczyńcy za ten gest.

dowiedz się więcej

...

Rodzina 500+ 3 lipca 2019

dowiedz się więcej

...

POMOC DLA MAŁŻEŃSTW 10 czerwca 2019

W siedzibie Ośrodka odbywają się cykliczne spotkania dla par i małżeństw pt. „Wystarczająco Dobre Małżeństwo”. Spotkania prowadzone są przez terapeutę w ramach Grupy Wsparcia. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w dniu 30.05.2019 roku.
Grupa Wsparcia to spotkania dla par i małżeństw doświadczających trudności w relacjach małżeńskich. Spotkania te mają na celu wspomóc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy małżonkami oraz polepszeniu relacji z bliskimi.

Osoby, które zauważają trudności w swoim małżeństwie i chciałyby skorzystać z bezpłatnego udziału w spotkaniach zapraszamy do zgłaszania się w siedzibie M-GOPS w Sompolnie lub pod nr tel. 63 2714822.
Osoby przeżywające trudności w małżeństwie i chcący zmienić swoją sytuację życiową zapraszamy na  indywidualne spotkania dla małżeństw prowadzone przez specjalistę terapii par i małżeństw.

dowiedz się więcej

...

Powiatowe Dni Rodziny 30 maja 2019

W dniu 26.05.2019 r. rodziny z powiatu konińskiego świętowały Powiatowe Dni Rodziny a także Gminny Dzień Dziecka w Kramsku. Gminę Sompolno godnie reprezentowała wcześniej zaproszona rodzina , która aktywnie uczestniczyła w turniejach rodzinnych i konkursach sprawnościowych. Za udział w konkursie plastycznym pod tytułem „ A ja wolę swoją mamę” rodzina z Sompolna otrzymała dyplom i rodzinną grę planszową. Dla rodziny wytypowanej przez kierownika i pracowników M-GOPS w Sompolnie gmina ufundowała prezent w postaci sprzętu AGD -RTV. Celem Powiatowych Dni Rodziny jest umacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólną zabawę, rywalizację sportową i rekreacyjną oraz działania edukacyjne. Na scenie umiejętności artystyczne zaprezentowały zespoły dziecięce z placówek Gminy Kramsk. A po dobrej zabawie każdy uczestnik festynu mógł posilić się żurkiem i kiełbaską z grilla.

dowiedz się więcej

...

MAJÓWKA SENIORÓW 22 maja 2019

dowiedz się więcej

...

Wystarczająco dobre małżeństwo 19 marca 2019

,,WYSTARCZAJĄCO  DOBRE  MAŁŻEŃSTWO ’’ to cykl dwóch spotkań, które zorganizował Miejsko- Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Sompolnie w dniu  01.03. 2019r.  i 08.03.2019r. Dobra komunikacja między małżonkami pomaga uniknąć wielu konfliktów, utrzymuje zażyłość, pogłębia uczucia miedzy mężem i żoną.  Kobieta i mężczyzna nawet w najlepszym małżeństwie, różnią się między sobą ,mają inne zainteresowania, marzenia i oczekiwania. Brak komunikacji miedzy małżonkami prowadzi do kryzysu. Małżeństwo wymaga umiejętności ,uczenia się jak być mężem i żoną i jak radzić sobie z trudnościami dnia codziennego. Właśnie z myślą o małżonkach, którzy szukają sposobu na rozwiązywanie problemów w  rodzinie  M-GOPS w Sompolnie zorganizował to spotkanie. Tematem przewodnim spotkania była odpowiedź na pytania:   Jak rozmawiać ,aby budować trwałe i dobre małżeństwo? Jak wypracować kompromis w związku? Jak radzić sobie w sytuacji kryzysu w małżeństwie? Czy kryzys może być naturalny dla małżeństwa i rodziny? Jak sobie z nim radzić? Jak z kryzysu uczynić trampolinę, która pozwoli nam wzbić się wyżej? W spotkaniu uczestniczyło  7 małżeństw. Przeprowadzone zajęcia spotkały się  z dużym zainteresowaniem wśród małżonków.

Osoby, które zauważają trudności w relacjach małżeńskich i  chciałyby skorzystać z bezpłatnego udziału w spotkaniach „Wystarczająco dobre małżeństwo” zapraszamy do zgłaszania się w siedzibie M-GOPS w Sompolnie lub pod nr tel. 63 2714822.

dowiedz się więcej

...

MAMA 4+ 8 marca 2019

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Placówka Terenowa w Koninie

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające – MAMA 4 PLUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koninie informuje,
że z dniem 1 marca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, która określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest świadczeniem nieskładkowym,
o specjalnym charakterze, finansowanym ze środków budżetu państwa.

Celem tego świadczenia jest uhonorowanie i zapewnienie środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia bądź innej działalności zarobkowej ze względu na wychowywanie co najmniej czwórki dzieci i nie mają prawa do emerytury
w kwocie równej lub wyższej od najniższej emerytury.

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.

Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Przez dziecko rozumie się – dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1.100,00 zł).

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

 

Jak i gdzie ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie może być przyznane w drodze decyzji administracyjnej – na wniosek matki albo ojca dzieci – przez Prezesa ZUS albo Prezesa KRUS – po indywidualnym zbadaniu sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej osoby ubiegającej się o świadczenie.

Do wniosku należy dołączyć:

akty urodzenia dzieci lub orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, akt zgonu w przypadku śmierci matki dzieci, zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody.

 

Oprócz złożenia wniosku niezbędne jest również złożenie oświadczenia o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej, w którym należy potwierdzić m.in. czy wnioskodawca:

 • pozostaje w zatrudnieniu lub prowadzi inną działalność zarobkową;
 • jest uprawniony do emerytury lub renty;
 • posiada gospodarstwo rolne;
 • prowadzi dział specjalny produkcji rolnej;
 • uzyskuje inne dochody.

Okoliczności te mogą zostać potwierdzone również odpowiednimi zaświadczeniami (np. z urzędu skarbowego, urzędu gminy).

Wniosek można złożyć od 1 marca 2019 r. w każdej jednostce organizacyjnej KRUS. Druk wniosku (KRUS GRSU- 1/03/2019) jest dostępny na stronie internetowej w zakładce formularze-i-wnioski/swiadczenia/  oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Jaka będzie wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Świadczenie uzupełniające przysługiwać będzie w wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca 2019 r. wynosi 1.100,00 zł, a w przypadku, gdy matka lub ojciec uprawniony jest do emerytury lub renty w kwocie niższej od emerytury najniższej – będzie ono podwyższane do kwoty najniższej emerytury.

Od kiedy powstaje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku 60 lat przez matkę dzieci, lub 65 lat przez ojca dzieci. Świadczenie będzie wypłacała jednostka organizacyjna KRUS właściwa we względu na miejsce zamieszkania.

Kiedy nie przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Świadczenie nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
 • osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego).

Prezes KRUS może odmówić przyznania świadczenia:

 • osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
 • w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trakcie jego pobierania.

O czym należy informować po otrzymaniu prawa do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego?

Osoba, której przyznano prawo do świadczenia, jest obowiązana do informowania organu rentowego o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia lub wysokość wypłacanego świadczenia, przede wszystkim o:

 • nabyciu gospodarstwa rolnego,
 • podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym za granicą,
 • wysokości osiąganych z tych tytułów przychodów, w tym za granicą,
 • uzyskaniu prawa do emerytury, renty z innego organu rentowego (w tym z instytucji zagranicznej),
 • tymczasowym aresztowaniu lub odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • zamieszkaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bliższe informacje na temat rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego można uzyskać w zakładce rodzicielskie świadczenie uzupełniające na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej KRUS.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2019 r. poz. 303

 

 

Kierownik

PT KRUS w Koninie

mgr Katarzyna Rzepecka -Andrzejak

dowiedz się więcej

...

Wizyta lekarza 7 lutego 2019

Dnia 06. 02. 2019 r. w Punkcie Rehabilitacyjnym mieszczącym się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przeprowadzone zostały badania lekarskie osób niepełnosprawnych. Badania te wykonała Pani doktor Ewa Ryznar – specjalista rehabilitacji medycznej. Celem było określenie głównych potrzeb rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych z terenu gminy Sompolno, korzystających z pomocy M-GOPS. Akcja ta odbyła się po raz kolejny w naszym ośrodku. Pierwsze oględziny chorych odbyły się w niedługim czasie po otwarciu placówki – w grudniu 2016 r. W związku z ciągłym rozwojem punktu rehabilitacyjnego, oraz zwiększonym zainteresowaniem w całej gminie koniecznym było powtórzenie tych badań. Te działania pozwolą danej osobie podjąć jak najkorzystniejszy program usprawniania.

 

dowiedz się więcej

...

Spotkanie z prawnikiem – Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Sompolno 18 stycznia 2019

W dniu 14 stycznia 2019 roku w gmachu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sompolnie, uczestnicy projektu „Kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej na terenie gminy Sompolno” spotkali się z prawnikiem.

Beneficjenci mogli skorzystać z bezpłatnej porady prawnej. Spotkania z prawnikiem poświęcone są szeroko pojętym problemom prawnym, nie mają charakteru cyklicznego, gdyż spotkania ustalane są na bieżąco, a ich tematyka jest po części dobierana przez prowadzącego spotkanie, a po części wynika z zapotrzebowania na konkretny temat, jakim interesują się słuchacze.

Tego typu spotkania zawsze wzbudzają duże zainteresowanie uczestników, wiele wątpliwości wykładowca wyjaśnia w grupie, ale z wieloma sprawami – natury bardziej osobistej – uczestnicy mogą zgłaszać się do prawnika indywidualnie w celu uzyskania informacji szczegółowych.

dowiedz się więcej

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij