Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Ojciec za granicą

Czytelniczka pyta: Jestem samotną matką. Wychowuję trzyletnią córkę. Ojciec córki został zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów. Przez pierwszy rok płacił nieregularnie, ale jakąś część zasądzonej kwoty zawsze otrzymywałam. Z czasem w ogóle przestał płacić. Dowiedziałam się, że wyjechał za granicę, jednak nie udało się ustalić, gdzie obecnie przebywa. Jego matka również straciła z nim kontakt, a przynajmniej tak twierdzi. Czy w takiej sytuacji mogę liczyć na pomoc z funduszu alimentacyjnego?

 

Tak, jeśli spełnia Pani określone kryteria dochodowe. Fundusz alimentacyjny został powołany, by wspierać osoby uprawnione do uzyskiwania alimentów oraz skutecznie wpływać na dłużników alimentacyjnych, aby je spłacali. Jednym z warunków uzyskania pomocy finansowej jest bezskuteczna egzekucja.

Egzekucję uważa się za bezskuteczną. gdy w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności zaległych i bieżących alimentów.

W ostatnich latach coraz częstsze są przypadki ucieczek za granicę z uwagi na kłopoty z prawem. Popularne stało się także poszukiwanie pracy i lepszego życia w innych państwach europejskich. Nierzadko  odbywa się to bez wiedzy najbliższej rodziny. Ustawodawca uwzględnił sytuacje, w których egzekucji nie da się wszcząć i prowadzić, ponieważ dłużnik alimentacyjny przebywa poza granicami kraju.  Dotyczy to przypadków podobnych do przedstawionego przez Panią.

  Osoby uprawnione do otrzymywania alimentów na dziecko, które nie są w stanie wskazać dokładnego miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego, mogą otrzymywać środki z funduszu alimentacyjnego.

Konieczne jest złożenie wniosku do wójta/ burmistrza/prezydenta właściwego miejscowo ze względu na Pani miejsce zameldowania o podjęcie działań wobec ojca córki. Do wniosku powinna Pani dołączyć dokument stwierdzający bezskuteczność egzekucji. Jeśli nie dysponuje Pani takim dokumentem, instytucja administracji sama zwróci sie do organu egzekucyjnego o stosowne zaświadczenie wraz ze wskazaniem przyczyn bezskuteczności egzekucji. Jednocześnie zwróci się do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zameldowania ojca dziecka o podjęcie wobec niego działań. Od tego momentu trzy wskazane instytucje będą się wzajemnie informować o bieżących czynnościach podjętych w sprawie danego dłużnika alimentacyjnego.

Pamiętać należy, że prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie obejmuje wszystkich, którzy nie mogą ściągnąć zasądzonych alimentów.

 

Fundusz został powołany do świadczenia pomocy osobom najbardziej potrzebującym i dlatego poza bezskuteczną egzekucją pod uwagę brana jest sytuacja materialna rodziny. Dochód w przeliczeniu na jedną osobę  w rodzinie nie może przekraczać 725 zł.

Jeśli spełnia Pani kryterium dochodowe, to może Pani uzyskać środki z funduszu alimentacyjnego w wysokości zasądzonych alimentów, ale do wysokości 500 zł.

Należy pamiętać o poinformowaniu organu administracji w razie ujawnienia się ojca, czy otrzymania od niego jakichkolwiek pieniędzy ( np. w formie przekazu pocztowego ). Za niedopełnienie tego obowiązku grożą Pani konsekwencje związane z niezależnie pobranym świadczeniem z funduszu.

Monika Tarnowska – prawnik

Źródło: "ADWOKAT RODZINNY"

 

 

Wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek powinien zawierać:

1.     dane dotyczące członków rodziny, w tym imię,  nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich- serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

2.     oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;

3.     oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieni i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1)     zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

a) wysokość dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku;

2)     zaświadczenie lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;

3)     inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodano 10 sierpnia 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij