Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

STYPENDIA

Stypendia – nowe zadanie dla M-GOPS w SompolnieInformujemy o terminie i miejscu składania wniosków o stypendium szkolnym na rok  szkolny 2011/2012.Wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2011/2012 przyznawana będzie pomoc matrialna o charakterze socjalnym. Przysługuje ona uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Sompolno, których wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł miesięcznie.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejsko-Gminnym środku Pomocy Społecznej w Sompolnie, ul. Gimnazjalna 2a – pokój nr 1, w terminie od 16 sierpnia do 15 września 2011 r.Formularzewniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobieraćod 16 sierpnia 2011 r. w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sompolnie- pokój nr 1 lub na stronie internetowej: www.opssompolno@wp.pl.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO ( z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku )
1.Zaświadczenie o wynagrodzeniu natto z zakładu pracy
2.Odcinek od renty lub emerytury z ZUS-u
3.Zaswiadczenie o zasiłku dla bezrobotnych
4.Odcinek od otrzymywanych alimentów
5.Zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego z ZUS-u
6.Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków z pomocy społecznej, swiadczeń rodzinnych i dodatku  mieszkaniowego
7.Świadczenie otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej
8.Zaświadczenie o pobieraniu stypendium z innych źródeł
Dodatkowo:
I.dla osób posiadających gospodaestwo rolne:
1.Odcinek od renty lub emerytury i zasiłku rodzinnego z KRUS-u
2.Nakaz płatniczy z 2011 roku lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych z właściwego organu gminy
II.dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
1.Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za 2010 r.
WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
1. Podręczniki szkolne, lektury szkolne
2.Zeszyty
3.pomoce dydaktyczne ( np. słowniki, encyklopedie, atlasy , tablice matematyczne itp. )
4.Artykuły szkolne ( np. piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle ,farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina )
5.Tornister ( plecak szkolny )
6.Obuwie sportowe na W-F ( raz na semestr w cenie brutto nie wyżej niż 100 zł )
7.Strój na W-F ( raz na semestr j.w. )
8.Strój galowy wymagany przez szkołę- po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem szkoły
9.Przybory do nauki zawodu
10.Okulary  korekcyjne
11.Komputer, oprogramowanie, części do komputera
12.Tusze do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne
13.Biurko, krzesło do biurka
14.Sprzęt muzyczny
15.Bilety miesięczne ( dla uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajdujesię siedziba szkoły )
W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjściach np.do instytucji kultury, czy wyjazdach na zieloną szkołę, szkoła poprzez dostarczenie stypendyście oryginału faktury lub rachunku umożliwi rozliczenie z pobieranego stypendium.
WAŻNE !
Osoba, która otrzymała stypendium szkolne dokonuje ich rozliczenia na podstawie dokumentów potwierdzających fakt wykorzystania świadczenia zgodnie z przeznaczeniem. Dokumentami takimi mogą być faktury, bądź rachunki uproszczone, imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Rozliczenie to odbywa się w terminie wskazanym w decyzji. W przypadku nieudokumentowania wydatków za dany okres rozliczeniowy następuje wstrzymanie wypłaty świadczenia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację "szkolne" lub "sportowe". Jeżeli zakupiony towar nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu,  na odwrocie rachunku może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 obowiązują faktury za:
1.zakup podręczników – od czerwca 2011 r. do maja 2012 r.
2.pozostałe materiały szkolne od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r. – wg wykazy wydatków kwalifikowanych
3.internet – od września 2011 r. do czrewca 2012 r.

Dodano 28 lipca 2011

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij