Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie ich pokonać, wspiera zaspokojenie niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w godnych warunkach. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, poprzez podejmowanie działań usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, (obecnie dla osoby samotnie gospodarującej jest to kwota 701,00 zł netto, a dla osoby w rodzinie 528,00 zł netto). Dla osób posiadających gospodarstwo rolne dochód z jednego hektara przeliczeniowego wynosi 308,00 zł netto miesięcznie.

Pomocy społecznej udziela się z powodu:
– ubóstwa,
– sieroctwa,
– bezdomności,
– bezrobocia,
– niepełnosprawności,
– długotrwałej lub ciężkiej choroby,
– przemocy w rodzinie,
– potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
– bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
– braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-
wychowawcze,
– trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
– trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
– alkoholizmu lub narkomanii,
– zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
– klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:
– zasiłek stały,
– zasiłek okresowy,
– zasiłek celowy,
– specjalny zasiłek celowy.

Zasiłek stały
Jest to świadczenie obowiązkowe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób.

Zasiłek okresowy
Świadczenie adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych, które nie wystarczają na  zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala  Ośrodek Pomocy Społecznej a wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby  życiowej, a w szczególności na pokrycie np.: kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,  przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może zostać przyznany również na pokrycie wydadków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną dla osób lub rodzin, które poniosły straty w wyniku ich wystąpienia. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Jest świadczeniem przyznanym w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Dodano 17 czerwca 2010

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij