Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30
e-mail: opssompolno@wp.pl
ul. Gimnazjalna 2a
62-610 Sompolno
tel. 63 27-14-822

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych
Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie przypomoina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają na mocy prawa decyzje przyzanające świadczenia pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po

30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. Organy realizujące świadczenia rodzinne  mają obowiązek takie wnioski przyjmować i bezzwłocznie rozpatrywać – poprzez wydanie decyzji ustalających prawo do wnioskowego śwaidczenia na okres od 1 lipca 2013 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócic sie do MGOPS w Sompolnie, 62-610 Sompolno, ul. Gimnazjalna 2a

Poniżej zamieszczamy zmienione ogólne warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opikuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego.

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
Komu przysługuje:

– matce lub ojcu
– opiekunowi faktycznemu dziecka
-osobie będącej spokrewnioną rodziną zastępczą zgodnie z ustawą o pieczy zastępczej
-innym osobom, na których zgodnie z KRiO ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– osobom innym niż spokrewnione w linii prostej jeśli jednocześnie zostaną spełnione nastepujące przesłanki:

* rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
* nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymuja sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
*nie ma osób takich jak opiekun faktyczny lub spokrewniona rodzina zastępcza lub legitymują sie oni orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Sytuacja zawodowa:

– Nie podejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia

Stopień niepełnosprawności:
– Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki lub pomocy innych osób w związku z niemożliwością samodzielnej egzystencji

Niepełnosprawność musi powstać:
– nie później niż do ukończenia 18 r. ż.
– w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, nie później niz do ukończenia 25 r. ż.

Kwota świadczenia:
Kwota- 620,00 zł- od lipca 2013

Okres przyznania:
ŚP przyznawane jest na okres ważności orzeczenia

ŚP nie przysługuje jeśli:
– opiekun ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
– opiekun ma ustalone prawo do SZO lub ŚP
– osoba niepełnosprawna pozostaje w związku małżeńskim, chyba, że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
– osoba niepełnosprawna została umieszczona  w rodzinie zastępczej ( z wyjątkiem spokrewnionej rodziny zastępczej), rodzinnym domu dziecka , albo w związku z koniecznością kształcenia rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno- wychowawczym, z wyjątkiem przedmiotu wykonującego działalność lecznicza i korzysta w niej z całodobowej opieki prez więcej niz 5 dni w tygodniu
– na osobe niepełnosprawna inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
– członek rodziny opiekuna ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegfo , SZO lub SP
– na osobę niepełnosprawną inna osoba jest uprawniona jest za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji lub dwustronne umowy stanowia inaczej

Kryterium dochodowe:
Bez względu na dochód

Wywiad środowskowy:
Bez wywidu


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Komu przysługuje:
-matce lub ojcu
-opiekunowi faktycznemu dziecka
-innym osobom na których zgodnie z KRiO ciąży obowiązek alimentacyjny

Sytuacja zawodowa:
Rezygnacja z zatrudnienia

St
opień niepełnosprawności:
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej opieki lub pomocy innych osób w związku z niemożliwością samodzielnej egzystencji…

Kwota świadczenia:
Kwota-520,00 zł

Okres przyznania:
SZO przyznawane jest na okres zasiłkowy

Odmowa przyznania świadczenia:
-opiekun ma ustalone prawa do emerytury,renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego
-opiekun ma ustalone prawa do SZO lub ŚP
-opiekun podlega obowiązkowemu (nie dobrowolnemu) ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z innego tytułu np. KRUS
-opiekun legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
-osoba niepełnosprawna została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem spokrewnionej rodziny zastępczej), w rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu
-na osobę niepełnosprawną inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
-członek rodziny opiekuna ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, SZO lub ŚP
-na osobę niepełnosprawną jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do SZO lub ŚP
-na osobę niepełnosprawną inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji lub dwustronne umowy stanowią inaczej

Kryterium dochodowe
:
Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 623,00 zł

Wywiad środowiskowy:
Konieczne jest przeprowadzenie przez pracowników socjalnych rodzinnego wywiadu środowiskowego, który następnie będzie aktualizowany co 6 miesięcy.

 

Dodano 1 czerwca 2013

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij